Kehityshankkeet

Jäteanalyysi

Jäteanalyysi tehdään joka kesä ja analyysin tavoitteena on muodostaa kuva siitä, miten biojätteen ja poltettavan jätteen lajittelu Stormossenin toiminta-alueen kotitalouksissa toimii. Jäteanalyysissä otetaan näytteitä biojätteestä, pakatusta biojätteestä, omakotitalojen poltettavasta jätteestä ja taloyhtiöiden poltettavasta jätteestä. Vuodesta 2021 jäteanalyysi tehdään kvartaaleittain.

Asiakaskysely

Joka toinen vuosi syksyllä tehdään Stormossenin omistajakuntien asukkaille suunnattu asiakaskysely. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Stormossenin toiminnasta ja palveluista yleensä. Edellinen asiakaskysely tehtiin syksyllä 2020.

Botnia Biogas

Tavoitteena on tehostettu biokaasukeskittymä, joka arvioi ja ottaa käyttöön innovatiivisen menetelmän biokaasuntuotannossa syntyvän mädätysjäämän jalostamiseksi kaupalliseksi lannoitetuotteeksi, mahdollistamaan mädätysjäämän ravinteiden turvallisen palauttamisen lannoitteena maanviljelyyn. Hankkeessa analysoidaan ja ratkaistaan taustalla olevia syitä yhdessä kohderyhmien kanssa. Kaupallisen lannoitetuotteen kehittäminen mahdollistaa alueen biokaasuntuotannon vastuullisen lisäämisen. Onnistuminen edellyttää, että mädätysjäämän kaupallistumisaste nousee ja sen käytön hyväksyminen raaka-aineena myös. Tuotantomäärien kasvaessa, biokaasu on nesteytettävissä LBG:ksi (Liquified Biogas) raskaan liikenteen sekä laivaliikenteen käyttöön, kuten esim. uuteen Merenkurkun laivaan. Projektiaika on 8/2019 – 6/2022. Budjetista 933 681 € EU rahoittaa 60% Botnia-Atlantica -ohjelman kautta. Paikalliset osarahoittajat: Region Västerbotten, Region Västernorrland ja Österbottens Förbund, sekä Härnösand Energi & Miljö ja VAKIN.

Baltic Biogas Circles

Hankkeessa edistetään biokaasun käyttöä kuljetuksien vaihtoehtoisena polttoaineena Itämeren alueen kiertotalouksissa. Hankkeessa koulutetaan ja informoidaan henkilöitä, ja näin edistetään tiedon leviämistä biokaasusta ja Itämeren alueen LNG (liquified natural gas) sekä CBG (compressed biogas) tankkausasemien verkoston laajenemista. Säilyttämällä nykyinen Itämerialueen yhteistyöverkosto ja laajentamalla sitä, Baltic Biogas Circle tulee kehittämään uusia hankeideoita tulevalle EU:n ohjelmakaudelle. Rahoittaja: SI Svenska Institutet

Hiilijalanjälkilaskenta

Vuonna 2020 aloitetiin hanke Stormossenin toiminnan hiilijalanjäljen laskemiseksi. Ensimmäinen laskenta valmistuu kesällä 2021. Tämä on ensimmäinen kerta, kun toiminnan hiilijalanjälki lasketaan.

Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä biokaasuliiketoiminnan ja biokaasun käytön lisäämiselle Pohjanmaalla teknistaloudellisten selvitysten, mittausten ja yhteisten toimintamallien luomisen kautta.
Tarkastelun kohteena on erityisesti biokaasun käyttöön liittyvät mahdollisuudet, haasteet ja pullonkaulat jätehuollon ja -logistiikan, teollisuuden tutkimus- ja koetoiminnan, meriliikenteen sekä kasvihuoneteollisuuden ja energiatuotannon konteksteissa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mm. biokaasun liikennepolttoainekäytön ympäristöystävällisyyttä mittaamalla metaanipäästöjä biokaasubusseissa ja tutkimalla biokaasukäyttöisen raskaan kaluston kestävyyttä ja huoltotarpeita. Projektin kesto on maaliskuusta 2020 helmikuulla 2022. Hanketta koordinoi Vaasan Yliopisto ja Stormossen on mukana yhteistykumppanina ja rahoittajana.