Taloudellinen vastuu

Stormossenin toimintaperiaatteena on huolehtia kustannustehokkaasta jätteenkäsittelystä hyvällä palvelutasolla, joka ottaa kestävän kehityksen huomioon. Taloudelliset tavoitteet ovat

 1. hyvän maksuvalmiuden varmistaminen
  maksukyvyn säilyttämiseksi kaikissa tilanteissa
 2. riittävän tulostason ylläpitäminen
  jotta korvausinvestoinnit ja peruskorjaukset pystytään toteuttamaan tulorahoituksella/rahoittamaan kassavaroilla
 3. velkaantumisasteen asteittainen alentaminen
  kevenevä pääomarakenne mahdollistaa investointeja tulevaisuudessa

Investoinneissa, hankinnoissa ja ostoissa huomioimme ympäristö- ja työympäristönäkökohdat mahdollisimman laajasti.

Jätelainsäädäntö rakentuu periaatteelle, että jätteen tuottaja maksaa jätteenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset. Poikkeuksen muodostavat sellaisten tuotteiden jätekustannukset, jotka kuuluvat tuottajavastuun piiriin (keräyspaperi, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkaromu, autonrenkaat, romuautot sekä paristot ja akut). Verovaroja ei saa käyttää jätehuollon rahoittamiseen.

Jätemaksut

Käsittelymaksut ja muut tulot

Stormossen perii maksun kotitalouksien jätteiden käsittelystä. Se laskutetaan jätteenkuljetusliikkeiltä, jotka vuorostaan laskuttavat käsittelymaksun edelleen kotitalouksilta. Käsittelymaksun lisäksi kuljetusliikkeet perivät kotitalouksilta tyhjennysmaksun jätteen kuljetuksesta. Stormossenin toimialueella sovelletaan kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, joka tarkoittaa, että Stormossen ei voi vaikuttaa jätteenkuljettajien hinnoitteluun.

Stormossen soveltaa yhdyskuntajätteen osalta ns. ohjaavaa taksaa, joka tarkoittaa, että poltettavan jätteen käsittelymaksulla katetaan osan biojätteen käsittelykuluista. Ohjaavan taksan tavoitteena on motivoida kotitalouksia, julkista sektoria ja yrityksiä yhä suurimassa määrin lajitella biojätettä syntypaikalla. Kasvava biojätteen määrä kasvattaa materiaalihyödyntämisen osuutta, jolla on parempi etusija jätehierarkiassa.

Stormossen vastaanottaa myös alueen kaupan, teollisuuden, rakennus- ja muiden yritysten jätettä lain sallimissa rajoissa. Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto on maksullista. Myös pilaantuneita maita otetaan vastaan ja käsitellään jätekeskuksen alueella. Vuonna 2020 vastaanotettiin poikkeuksellisen suuri määrä pilaantuneita maita, runsaat 51 000 tonnia.

Stormossen myy jätteenkäsittelypalveluita myös muille kunnallisille jäteyhtiöille. Palvelut koostuvat biojätteen käsittelystä ja poltettavan jätteen välittämisestä edelleen Westenergyn jätteenpolttolaitokseen. Palveluiden myynti yrityksille ja muille jäteyhtiöille tarjoaa suurtuotannon etuja ja synergiavaikutuksia, jotka koituvat kaikkien asiakkaiden hyödyksi.

Stormossen saa tuloja näiden tuotteiden myynnistä:

 • liikennekaasu
 • kompostimulta
 • sähkön myynti
 • hyötykäyttöön menevä metalliromu
 • energian tuotantoon menevä puujäte

Palveluiden myynti koostuu mm. tuottajayhteisöjen maksamista korvauksista.

Vuonna 2017 alkanut biokaasun jalostaminen liikennekaasuksi tulee lähivuosina kasvattamaan myytyjen tuotteiden osuutta liikevaihdosta kaasuautojenajoneuvojen yleistymisen myötä. Tankkausten lukumäärä julkisella kaasuntankkausasemalla kasvoi 57 % vuonna 2020 verrattuna vuoden takaiseen. Liikennekaasun kasvavan myynnin avulla biojätteen ja lietteen käsittelymaksuja voidaan jatkossa pitää maltillisella tasolla.

Syksystä 2020 liikennekaasu myydään BIG-Biokaasu brändillä yhdessä kahden muun kunnallisen jäteyhtiön kanssa: Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere, ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Lappeenranta. Tavoitteena on saada mukaan myös muita liikennekaasun (biokaasun) jakelijoita BIG-Biokaasu brändin alle ja siten olla mukana luomassa valtakunnallista yhteistyötä yhä suuremman määrän toimijoiden kanssa.

<div class=”page-break-after”></div>

Käsittelymaksut

Stormossenin veloittamat yhdyskuntajätteen käsittelymaksut ovat maamme keskimääräisiä edullisemmat.

Lähde: Suomen Kiertovoima (KIVO) ry.

Kerätyt jätemaksut (14,6 milj. €)

Kerättyjen jätemaksujen käyttö

Ekomaksut

Ekomaksupalvelut käsittävät mm.

 • hyötykäyttöasemat ja ekopisteet
 • keräyskampanjat
 • vaarallisten jätteiden sekä hyötyjätteiden vastaanoton, varastoinnin, kuljetuksen ja hyödyntämisen
 • tiedotuksen ja neuvonnan
 • jätehuollon ylläpidon ja kehittämisen
 • jätelautakunnan kustannukset

Vuonna 2018 käynnistyi erityiskampanja, jossa kotitalouksille jaellaan biopaperipusseja. Kampanjan tavoitteena on kannustaa ihmisiä biojätteen lajitteluun sekä kasvattaa biojätteen määrää. Kampanja jatkuu edelleen toistaiseksi.

Hyötykäyttöasemilla vierailtiin runsaasti vuonna 2020 koronan seurauksena. Kävijämäärän kasvuun vaikutti myös se, että maksuttomien käyntimäärien rajoitus poistettiin syyskuussa. Kävijämäärä kasvoi 80 377 käynnistä 95 158 käyntiin vuoden aikana, joka myös kasvatti hyötykäyttöasemilla vastaanotettuja jätemääriä 12 %.

Ekomaksupalvelut rahoitetaan

 • ekomaksuilla
 • hyötykäyttöasemien vastaanotto-, käsittely- ja erillispalvelumaksuilla
 • kotitalouksilta vastaanotettujen hyötyjätteiden myyntituloilla
 • tuottajayhteisöiltä saatavilla korvauksilla

Ekomaksut peritään kotitalouksilta (vakituisista sekä vapaa-ajan asunnoista) ja julkiselta palvelusektorilta.

Ekomaksupalvelujen tuotot 2020: 3 324 499 € (alv 0 %)

Ekomaksupalvelujen kulut 2020: 3 576 685 € (alv 0 %)