Ekonomiskt ansvar

Stormossens verksamhetsprincip är att upprätthålla en kostnadseffektiv avfallshantering med en hög servicenivå som beaktar en hållbar utveckling. De övergripande ekonomiska målsättningarna är att

 1. säkerställa en god likviditet
  för bibehållande av betalningsförmågan i alla situationer
 2. upprätthålla en tillräcklig resultatnivå
  för att ersättande investeringar och grundreparationer kan förverkligas med inkomstfinansiering /finansieras med kassamedel
 3. gradvis minska skuldsättningsgraden
  en allt lättare kapitalstruktur möjliggör framtida investeringar

Vid investeringar, upphandlingar och inköp beaktas miljö- och arbetsmiljöaspekter i möjligaste mån.

Avfallslagstiftningen bygger på principen, att den som producerar avfall betalar de kostnader som hanteringen av avfallet förorsakar, med undantag av kostnader för avfall från produkter som omfattas av producentansvar (returpapper, förpackningar, el- och elektronikskrot, bildäck, skrotbilar samt batterier och ackumulatorer). Skattemedel får inte användas för finansiering av avfallshanteringen.

Avfallsavgifter

Behandlingsavgifter och övriga inkomster

Stormossen uppbär en avgift för behandlingen av avfall från hushållen. Den faktureras avfallstransportbolagen som i sin tur fakturerar behandlingsavgiften vidare till hushållen. Förutom behandlingsavgiften uppbär transportbolagen en tömningsavgift av hushållen för transport av avfallet. På Stormossens verksamhetsområde tillämpas av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport, vilket betyder att Stormossen inte kan påverka avfallstransportörernas prissättning.

Stormossen tillämpar en s.k. styrande taxa för det kommunala avfallet, vilket innebär att behandlingsavgiften för brännbart avfall till en del täcker behandlingskostnaden för bioavfall. Målet med den styrande taxan är att motivera hushållen, offentliga sektorn och företagen att i allt större utsträckning källsortera bioavfall och därmed öka mängden bioavfall. Detta i sin tur leder till en ökad andel materialåtervinning som har en högre prioritet i avfallshierarkin.

Stormossen tar även emot avfall som levereras av handel, industri, bygg- och andra företag i nejden inom de gränser som tillåts enligt lag. Mottagningen av farligt avfall från företag är avgiftsbelagd. Därutöver tas förorenade jordmassor emot och behandlas på avfallscentralens område. Under år 2020 mottogs exceptionellt stora mängder förorenade jordar, drygt 51 000 ton.

Stormossen säljer behandlingstjänster även till andra kommunala avfallsbolag. Tjänsterna omfattar behandling av bioavfall och mottagning av brännbart avfall som förmedlas vidare till Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Försäljningen av behandlingstjänster till företag och andra avfallsbolag ger stordriftsfördelar och synergieffekter som kommer alla kunder till nytta.

Stormossen får också inkomster från försäljning av olika produkter:

 • fordonsgas
 • kompostjord
 • elektricitet
 • metallskrot för återvinning
 • träavfall för energiproduktion

Försäljning av övriga tjänster omfattar bl.a. ersättningar från producentsamfund.

År 2017 började Stormossen förädla biogas till fordonsgas, vilket kommer att öka andelen sålda produkter under de närmaste åren i takt med att gasfordonens antal ökar. Antalet tankningar vid den publika gastankningsstationen ökade med 57 % år 2020 jämfört med året innan. Genom en växande försäljning av fordonsgas kan behandlingsavgifterna för bioavfall och slam i fortsättningen hållas på en moderat nivå.

Fordonsgasen säljs fr.o.m. hösten 2020 under varumärket BIG-Biogas tillsammans med två andra kommunala avfallsbolag: Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tammerfors, och Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Villmanstrand. Målsättningen är att få med även andra lokala distributörer av fordonsgas (biogas) under BIG-Biogas varumärket och därmed vara med om att skapa ett riksomfattande samarbete med allt flera aktörer.

Behandlingsavgifter

Stormossens behandlingsavgifter för kommunalt avfall understiger genomsnittet i Finland.

Källa: Suomen Kiertovoima (KIVO) rf.

Influtna avfallsavgifter (14,6 milj. €)

Användning av influtna avfallsavgifter

Ekoavgifter

Ekoavgiftstjänsterna omfattar bl.a.

 • återvinningsstationer och ekopunkter
 • kampanjinsamlingar
 • mottagning, lagring, transport och behandling av återvinnbart material och farligt avfall
 • information och rådgivning
 • upprätthållande och utveckling av avfallsservicen
 • avfallsnämndens kostnader

År 2018 inleddes en specialkampanj som omfattade distribution av biopapperspåsar till hushållen i ett led att öka insamlingen av bioavfall. Kampanjen pågår fortsättningsvis.

Återvinningsstationerna var väl besökta år 2020 som en följd av coronan. Till ökningen bidrog även det att begränsningen av antal avgiftsfria besök slopades i september. Antalet besök ökade från 80 377 till 95 158 under året, vilket även ökade mängden avfall med 12 % vid återvinningsstationerna.

Ekoavgiftstjänsterna finansieras med:

 • ekoavgifter
 • mottagnings-, behandlings- och särskilda serviceavgifter vid återvinningsstationerna
 • intäkter från försäljning av återvinnbart avfall från hushållen
 • ersättningar av producentsamfund

Ekoavgifterna uppbärs av hushållen (för stadigvarande bostäder samt fritidsbostäder) och den offentliga servicesektorn.

Ekoavgiftstjänster, intäkter 2020: 3 324 499 € (moms 0 %)

Ekoavgiftstjänster, kostnader 2020: 3 576 685 € (moms 0 %)