Behandling och återvinning

Stormossens tog år 2020 emot totalt 181 993 ton olika typer av avfall, av vilket 35 % gick till materialåtervinning och 64 % till energiåtervinning. Endast 1 % deponerades. Återvinningsgraden var således 99 %. Förutom avfall och slam från det egna verksamhetsområdet fungerar avfallscentralen som mottagningsplats för bioavfall från andra avfallsbolag.

Avfall mottaget vid återvinningsstationerna och ekopunkterna

Biogasanläggningen

Biogasanläggningen behandlar slam och bioavfall i en rötningsprocess och producerar biogas och rötrest. Biogasen förädlas till fordonsgas och av rötresten produceras kompostjord till försäljning.

Under året behandlade biogasanläggningen

  • 14 477 ton bioavfall
  • 15 705 ton reningsverksslam
  • 8 831 ton septiskt slam
  • 7 002 ton slam från slutna brunnar
  • 1 275 ton fetter

Förutom slam och bioavfall från ägarkommunerna behandlades bioavfall från Ekorosk Oy, Millespakka Oy och Vestia Oy.

Biogas som produceras i anläggningen lagras i ett gaslager som rymmer 1 040 m³ gas. Biogasen har tidigare i huvudsak använts för anläggningens eget energibehov och för produktion av fordonsgas. En uppgraderingsanläggning för fordonsgas och en tankningsstation byggdes år 2016. I februari 2017 öppnades en publik tankningsstation för fordonsgas och en långsamtankningsstation för tankning av fordonsgas i bussar invid avfallscentralen. Vasa stad har skaffat tolv biogasbussar för lokaltrafik. Bussarna använder fordonsgas från Stormossen. Bussarna togs i bruk i början av år 2017 och tankas nattetid vid långsamtankningsstationen. Uppgraderingsanläggningen blev klar i maj år 2017. Den andra tankningsstationen öppnades i maj år 2020. Producerad mängd biogas var 2 716 000 m³ av vilket 52 % användes för produktion av fordonsgas, 25 % för produktion av el och 7 % för produktion av processvärme, medan 16 % facklades. Bussarna använde 274 634 kg fordonsgas och på den publika tankningsstationen tankades 212 000 kg, i medeltal 696 tankningar per månad. Tankningarnas mängd ökade med 57 % jämfört med föregående år. Utöver detta gick 44 745 kg fordonsgas till återförsäljning.

Rötrest från anläggningen blandas med riskross och efterkomposteras till jordförbättringskompost. Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkände år 2008 anläggningen och produktionen av gödselfabrikat. Biogasanläggningen och kompostjordstillverkningen fick nytt godkännande av Livsmedelsverket i april 2020. Det nya godkännandet ersätter godkännandet från 2008. Jordförbättringskompost blandas med torv, sand och kalk till kompostjord. År 2020 såldes sammanlagt ca 8 523 ton kompostjord för gräsmatta och för trädgård.

Sedan slutet av år 2014 värms inkommande vatten i processreningsverket upp med fjärrvärme. Tack vare uppvärmningen klarar reningsverket vintertid av att rena mer avloppsvatten. År 2017 fungerade processvattenreningsverket bra på grund av jämn belastning och effektivare borttagning av överskottsslam.

Avfall mottaget till biogasanläggningen

Westenergy

Westenergy Oy Ab är ett företag inom cirkulär ekonomi som ägs av sex kommunala avfallsbolag i Västra Finland. Westenergy förädlar icke-återvinningsbart avfall till elektricitet, fjärrvärme och nya material. Den energi som anläggningen producerar minskar betydligt användningen av fossila bränslen och med en andel på ca 60 procent är Westenergy en av de viktigaste fjärrvärmeproducenterna i Vasaregionen. Genom att också producera jordbyggnadsmaterial och återvinningsmetaller samt aktivt stöda utvecklingen av cirkulär ekonomin i hela sitt verksamhetsområde är Westenergy med och skapar en renare och mer hållbar framtid. Läs mera om Westenergy på westenergy.fi. Westenergys årsberättelse hittar du på http://2020.westenergy.fi.

Leveranser till Westenergy från Stormossen

Deponierna

Deponin togs i bruk år 2004. Den har tät botten och uppsamlingssystem av lakvatten som leds till lakvattenreningsverket för att renas. Utrymmesreservering har gjorts för totalt elva hektar av vilka sex hektar är i bruk i dagsläge. År 2011 installerades gasbrunnar och gasfackla. Deponin används numera främst för slutförvaring av lindrigt förorenade jordmassor. Statsrådets förordning om avstjälpningsplatser, som trädde i kraft i början av år 2016, begränsar mängden avfall som kan deponeras. Fyra nya provtagningsrör för grundvatten har installerats i januari 2019.

I lakvattenreningsverket behandlas lakvatten från gamla och nya avstjälpningsplatsen samt från behandlingsområdet för förorenad jord. Smutsigt avloppsvatten som kommer till lakvattenreningsverket uppvärms med fjärrvärme och möjliggör att ammoniumkvävereningen fungerar bra året runt.