Växelverkan och kommunikation

Stormossens slogan ”För att det är viktigt” berättar om företagets värderingar och styrkor – den uppmuntrar invånarna till en ansvarsfull livsstil. Stormossen utvecklar sina tjänster och sin verksamhet och producerar fungerande miljöservice som är lätt att använda. Stormossen gör allas vår framtid renare.

Stormossens målsättning är 65 % materialåtervinningsgrad år 2030. Kommunikationens mål är att företaget skall få in mera rätt sorterat bioavfall. Av det producerar vi biogas som uppgraderas till fordonsbränsle, och rötrest som förädlas till kompostjord. Vi har skapat egna varumärken för fordonsgasen och kompostjorden. Vi har utvecklat och öppnat landets första företagsdrivna återbruksgalleria Minimossen, som är en lokal aktör för cirkulär ekonomi genom att sälja noga utvalda och återbrukade föremål.

Vartannat år undersöker vi kundernas åsikter om Stormossens verksamhet och om avfallshanteringen generellt, för att förbättra kundservicen. Följande kundundersökning kommer att göras hösten 2020.

Rådgivning

Rådgivningsåret rivstartade med ett stort intresse för vårt nya förskolematerial. P.g.a. coronapandemin var vi sedan tvungna att stänga ner besöksverksamheten och tog inte heller emot grupper till anläggningen under året. Fokus inom rådgivningen har legat på att uppdatera och skapa nytt material som går att använda utan att rådgivaren är på plats. På hösten tog vi i bruk spelplattformen Seppo och skapade ett mobilspel för högstadieelever, följt av flera spel för olika målgrupper. Inga större evenemang har ordnats under året 2020.

Information

Målsättningen är att öka materialåtervinningen och motivera invånarna att sortera bioavfall. Totalt delades 20 000 sorteringskärl för bioavfall ut under åren 2016 – 2018. Våren 2018 utdelades papperspåsar för bioavfall i husbolag och med ambulerande paketbil. Påsar delas ut vid återvinningsstationerna och medborgarinfo i Vasa.

Trycksaker som producerats är bl.a:

  • årsberättelse 2020
  • hushållens sorteringsguide
  • kundtidning
  • årskalender

De två sistnämnda postades till alla hushåll inom verksamhetsområdet och till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet.

Stormossen finns på sociala medier genom hemsidan, Facebook och Instagram. Våren 2019 förnyades hemsidan och mobilapplikationen uppdaterades. Utvecklingsarbetet fortsätter våren 2021. Appen innehåller återvinningsstationernas kundkort, sorteringsguide, karta över mottagningspunkter och aktuell information om avfallshantering. I början av år 2021 togs infoscreens i bruk på Minimossen och vid återvinningsstationer.

Publikationer

Kundtidning Postades till alla hushåll i ägarkommunerna (ca. 60 000 st.)
Kundtidning Postades till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet (ca. 2 000 st.)
Årskalender 2020 Postades till alla hushåll i ägarkommunerna (ca. 60 000 st.)
Årskalender 2020 Postades till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet (ca. 2 000 st.)
e-bulletin 2 nr. postades till ca 300 förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna

Sociala medier

www.stormossen.fi 125 567 besökare
Facebook: Stormossen 2 762 gillare
Facebook: Minimossen 1 461 gillare
Instagram: Stormossen 807 följare
Instagram: Stormossen 1 695 följare
Mobilapplikationen 16 260 nerladdningar totalt