Vd:s översikt

År 2020 påverkades Stormossens verksamhet mest av coronaviruset. Människorna fick mera fritid och många hade tid att renovera och städa sina hem och sommarstugor. Av det följde att mängden avfall och besöke på återvinningsstationerna ökade med 20 procent jämfört med år 2019. Coronan utmanade även våra gamla arbetsmetoder. När det till exempelvis inte längre var möjligt att ordna miljöfostran för barn och ungdomar enligt traditionella metoder, som skol- och företagsbesök, måste vi reagera snabbt. Under hösten lanserades det första mobilspelet för högstadieskolor. Spelutvecklingen kommer att fortsätta också i framtiden.

Minimossen utvecklas

Återbruksgallerian var den verksamhet som mest fick lida av corona. Galleriet hann vara öppet under ett halvt år innan corona. Pandemin minskade både kundmängderna och försäljningen. Trots den besvärliga starten tror vi fortsättningsvis på återbruksgallerians idé. Minimossen är ett unikt koncept där ett kommunägt avfallsbolag kombineras med företagande för att uppnå gemensamma mål. Föremål, som i annat fall skulle styras till materialåtervinning eller förbränning, får här ett nytt liv genom att de repareras och säljas av företagarna. Enligt avfallshierarkin är återbruk det mest ekologiska strax efter minimering av avfallsmängden. Därför vill vi utveckla även den här delen av verksamheten.

Mot koldioxidneutralitet

På lång sikt strävar Stormossen att bli en helt koldioxidneutral aktör. Även Vasa stad vill vara koldioxidneutral på 2020-talet, och vi har en central roll i uppnåendet av målsättningen. I dagsläge blir ca 35 procent av verksamhetsområdets avfall återvunnet som material, och största delen av avfallet förbränns. Enligt EU:s återvinningsmålsättning skall minst 65 procent av avfallet återvinnas till år 2035. Vi vill nå återvinningsmålsättningen 65 procent redan tidigare, år 2030. För att uppnå den utmanande målsättningen behöver vi alla invånare inom området. Vi kommer att förverkliga ett flertal försök och förfrågningar för att få en klarare uppfattning av vad vi kan göra för att höja återvinningsprocenten. Avfallslagen, som träder i kraft inom några år, är en förutsättning för att vi skall uppnå dessa målsättningar för materialåtervinning och koldioxidneutralitet.

Förbättrad service

Under hösten blev antalet besök till återvinningsstationerna obegränsat. Nu kan invånarna inom vårt område besöka stationerna så många gånger de vill. Människorna kommer med mindre avfallslass, vilket förbättrar servicen och besöken blir smidigare och snabbare. Vi utvecklar vår service fortgående, eftersom vi vill göra tröskeln lägre för människorna att sortera och återvinna. I framtiden kommer vi att erbjuda allt fler nya serviceformer, så som mobila tjänster, för att alla skall ha en möjlighet att delta i återvinningstalkoarbetet. Digitaliseringen ger verktyg för bland annat självbetjäning, vilket möjliggör längre öppethållningstider för våra stationer.

Gasbilismen ökar

Sommaren 2020 öppnades den andra tankningsstationen för biogas i Vasa vid ABC Expresskurvan, för att svara mot efterfrågan på fordonsgas. På grund av corona anpassade Vasa lokaltrafik sina bussturer enligt situationen. Det påverkade biogasförsäljningen eftersom stadens 12 biogasbussar behövde mindre bränsle än tidigare år. Trots det sålde Stormossen till och med något mer fordonsgas än år 2019. Försäljningens tillväxt berodde på ökade mängder gasdrivna fordon. Hösten 2020 grundade Stormossen varumärket BIG Biogas tillsammans med två andra kommunala avfallsbolag, Etelä-Karjalan Jätehuolto och Pirkanmaan Jätehuolto. Genom den gemensamma satsningen blir varumärket lättare känt. Målsättningen är en nationell kedja av tankningsstationer.
Sommaren 2020 fick Stormossen en ny verkställande direktör, när Leif Åkers gick i välförtjänt pension efter en 30 års karriär. Ett stort tack riktas till Leif samt till våra kunder, samarbetsparter, styrelse och personal för ett gott samarbete och bra utfört arbete.

Aimo Latvala
Verkställande direktör