Vattenrening

Stormossens påverkan på miljön följs med på många olika sätt: genom provtagning på lakvatten, ytvatten och grundvatten. Dessutom övervakas reningsverkens funktion genom veckovisa prov och analyser.

Grundvatten och ytvatten

Provtagning på grundvatten och ytvatten görs 4 ggr/år.

Ytvatten

YtvattenFosfor
mg/l
Ammoniumkväve/
mg/l
Ledningstal
mS/m
AOX
mg/l
PV10,271
0,760
0,078
PV20,573
2,525
97
0,046
PV30,322
1,278
152
0,056
PV40,040,066
0,246
65
0,059
PV50,065
0,212
42,0
0,044

Avloppsvatten

Stormossens avloppsvatten består av rejektvatten från rötningsanläggningen, septiskt slam och dräneringsvatten. Avloppsvattnet förrenas i processvattenreningsverket på Stormossen och pumpas sedan vidare till avloppsnätet och därifrån till Påttska reningsverket.

Avloppsvattenmängden år 2021 var 104 253 m3. Reningseffekten och belastningen ses i bilden.

Processreningsverket

INmg/l
BOD71 495
Fosfor101
Ammoniumkväve682
Fast substans4 550
UTmg/lMålvärde (mg/l)
BOD7609
300
Fosfor48
10
Ammoniumkväve207
50
Fast substans2397

300

Lakvatten

Lakvattnet från Stormossens avstjälpningsplats och ytvatten från behandlingsfälten leds till ett lakvattenreningsverk där vattnet renas på bl.a. fast substans, BOD7, COD, fosfor, kväve och ammoniumkväve. År 2021 behandlade reningsverket 90 576 m3 vatten från avstjälpningsplatserna och behandlingsfälten.

Vattnet analyseras två gånger: innan det leds till reningsverket och innan det renade vattnet leds ut i naturen.

Reningsverket har fungerat bra under året. Reningseffekten och belastningen presenteras i bilden.

Lakvattensreningsverket

INmg/l
BOD725
Fosfor1,2
Ammoniumkväve43
Fast substans97
UTmg/lGränsvärde (mg/l)
BOD72,8
30
Fosfor0,07
1
Ammoniumkväve1,38
70
Fast substans6

Renat lakvatten (utgående)

 

Punkterna på kartan:

1 Gastankningsstation
2 Processvattenreningsverk
3 Fordonsvåg
4 Gasbehandling
5 Återvinningsstation
6 Torkanläggning
6a Tunnel
7 Elektronikmottagning
8 Mekanisk behandling
8a El-huvudcentral
8b Transformator
8c Gasmotor
8d Biologisk behandling
9 Kontor
10 Orenat lakvatten
11 Elcentral
12 Maskinhall
13 Revisol
14 Westenergy