Indikatorer

Biogas och deponigas

I bioreaktor 1 rötades under året 15 022 ton reningsverksslam, 1 117 ton fett och 1 247  m3 slam från de egna reningsverken och av det producerades 998 280 Nm3 biogas.

I bioreaktor 2 rötades under året 14 367 ton biologiskt avfall och av det producerades 1 718 145 Nm3 biogas.

Deponigasuppsamlingssystemet på gamla avstjälpningsplatsen färdigställdes sommaren 2007. År 2020 använde Stormossens värmecentral ca 88 100 Nm3 gas från deponin för värmeproduktion till processen.

Produktion av biogas (1.000 Nm³)

Lukt, buller och skadedjur

Avfallscentralen ligger ca 2 kilometer från närmaste bebyggelse och Stormossen har inte ålagts att följa upp lukt eller buller.

Bekämpningen av gnagare sköts av ett utomstående företag.

Stormossen har beviljats tillstånd av Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt för avlivning av skadeorsakande fåglar.

Förbrukning av el, vatten och bränsle

År 2020 producerade avfallscentralen 1,22 GWh el. Avfallcentralens elförbrukning år 2020 var 2,74 GWh, men eftersom förbrukningen är ojämn över dygnet kunde Stormossen ändå sälja 0,43 GWh el till Vasa Elektriska. Stormossen köpte in 1,95 GWh el.

Fordonen som sköter den interna transporten på Stormossen förbrukade 28 980 liter diesel och 17 623 kg fordonsgas under året.

Avfallscentralen använde 10 569 m3 kommunalt vatten och 46 400 m3 vatten från schaktet under året.

Elförbrukning (MWh)

Självförsörjandegrad av el (%)