Indikaattorit

Biokaasu ja kaatopaikkakaasu

Bioreaktori 1:ssä mädätettiin vuoden aikana 15 022 tonnia puhdistamolietettä, 1 117 tonnia rasvoja ja 1 247 m3 lietettä omista jätevedenpuhdistamoista. Näistä tuotettiin 998 280 Nm3 biokaasua.

Bioreaktori 2:ssa mädätettiin kauden aikana 14 367 tonnia biologista jätettä, josta tuotettiin 1 718 145 Nm3 biokaasua.

Vanhan kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmä valmistui kesällä 2007. Vuonna 2020 Stormossenin lämpökeskus käytti noin 88 100 Nm3 kaatopaikkakaasua lämmöntuotantoon prosessia varten.

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

Haju, melu ja haittaeläimet

Jätekeskuksen sijaitessa noin 2 kilometrin päässä lähimmästä asutuksesta Stormossenia ei ole velvoitettu seuraamaan haju- tai meluhaittoja.

Jyrsijöiden torjunnan hoitaa ulkopuolinen yritys.

Stormossenilla on Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiirin lupa torjua haittaa aiheuttavia lintuja.

Sähkön- veden- ja polttoaineenkulutus

Vuonna 2020 jätekeskus tuotti 1,22 GWh sähköä, ja se kulutti sähköä 2,74 GWh. Sähkön kulutus vaihtelee vuorokauden aikana, jonka takia Stormossen myi 0,43 GWh sähköä Vaasan Sähkölle. Stormossen osti 1,95 GWh sähköä.

Stormossenin sisäisissä kuljetuksissa käytetyt ajoneuvot kuluttivat vuoden aikana yhteensä 28 980 l dieseliä ja 17 623 kg liikennekaasua.

Jätekeskus kulutti 10 569 m3 kunnallista vesijohtovettä ja 46 400 m3 louhoksen vettä vuoden aikana

Sähkönkulutus (MWh)

Sähkön omavaraisuusaste (%)