Vedenpuhdistus

Stormossenin ympäristövaikutusta seurataan suotovesi-, pintavesi- ja pohjavesinäytteiden avulla. Tämän lisäksi puhdistamojen toimintaa seurataan viikoittaisella näytteenotolla ja analyyseilla.

Pohjavesi ja pintavesi

Pohjavesistä ja pintavesistä otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa.

Pintavesi

PintavesiFosfori
mg/l
Ammoniumtyppi/
mg/l
Johtokyky
mS/m
AOX
mg/l
PV10,2710,760,078
PV20,5732,525
970,046
PV30,3221,278
1520,056
PV40,0660,246
650,059
PV50,0650,212
420,044

Jätevesi

Stormossenin jätevesi koostuu mädätyslaitoksen rejektivedestä, sakokaivolietteestä ja salaojavedestä. Jätevesi esipuhdistetaan Stormossenin prosessivedenpuhdistamossa, josta se pumpataan edelleen viemäriverkostoon ja sieltä Påttin puhdistamolle.

Vuoden 2020 jäteveden määrä oli 131 871 m3. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Prosessivedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD71 495
Fosfori101
Ammoniumtyppi682
Kiintoaine4 550
ULOSmg/lTavoitearvo (mg/l)
BOD7609
300
Fosfori48
10
Ammoniumtyppi207
50
Kiintoaine2397
300

Suotovesi

Stormossenin kaatopaikan suotovesi ja käsittelykenttien pintavedet johdetaan suotovedenpuhdistamoon, jossa vedestä puhdistetaan mm. kiinteät aineet, BOD7, COD, fosfori, typpi ja ammoniumtyppi. Vuonna 2020 puhdistamo käsitteli 115 809 m3 vesiä kaatopaikoilta ja käsittelykentiltä.

Vedestä otetaan näytteet ennen sen johtamista puhdistamoon sekä puhdistuksen jälkeen ennen veden johtamista luontoon.

Puhdistamo on toiminut hyvin vuoden aikana. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Suotovedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD725
Fosfori1,2
Ammoniumtyppi43
Kiintoaine97
ULOSmg/lRaja-arvo (mg/l)
BOD72,8
30
Fosfori0,071
Ammoniumtyppi01,3870
Kiintoaine6

Puhdistettu suotovesi (lähtevä)

 

Kartan pisteet:

1 Kaasuntankkausasema
2 Prosessivedenpuhdistamo
3 Ajoneuvovaaka
4 Kaasunkäsittely
5 Hyötykäyttöasema
6 Kuivauslaitos
6a Tunneli
7 Elektroniikkavastaanotto
8 Mekaaninen käsittely
8a Sähköpääkeskus
8b Muuntaja
8c Kaasumoottori
8d Biologinen käsittely
9 Toimisto
10 Puhdistamon suotuvesi
11 Sähkökeskus
12 Konehalli
13 Revisol
14 Westenergy