Käsittely ja hyödyntäminen

Vuonna 2020 Stormossen vastaanotti 181 993 tonnia erilaisia jätteitä, josta 35 % ohjattiin materiaalihyötykäyttöön ja 64 % energiahyötykäyttöön. Ainoastaan 1 % sijoitettiin kaatopaikalle. Hyötykäyttöaste yhdyskuntajätteelle oli siis 99 %. Omistajakuntien biojätteen ja pakatun biojätteen lisäksi käsiteltiin muiden jäteyhtiöiden biojätettä.

Hyötykäyttöasemilla ja ekopisteissä vastaanotetut jätteet

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos käsittelee lietettä ja biojätettä mädätysprosessissa ja tuottaa biokaasua ja mädätysjäämää. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja mädätysjäämästä valmistetaan kompostimultaa myyntiin.

Vuoden aikana biokaasulaitos käsitteli

  • 14 477 t biojätettä
  • 15 705 t jätevedenpuhdistamon lietettä
  • 8 831 t sakokaivolietettä
  • 7 002 t umpikaivolietettä
  • 1 275 t rasvoja

Omistajakuntien biojätteen ja lietteen lisäksi käsiteltiin Ekorosk Oy:n, Millespakka Oy:n ja Vestia Oy:n biojätettä.

Biokaasuvarasto toimii välivarastona bioreaktorissa tuotetulle biokaasulle ja sen tilavuus on 1 040 m³. Biokaasu on käytetty laitoksen omaan energiantarpeeseen ja liikennekaasun tuotantoon. Liikennekaasun jalostuslaitos ja tankkausasema rakennettiin vuonna 2016. Helmikuussa 2017 avattiin julkinen liikennekaasun tankkausasema sekä linja-autojen hidastankkausasema jätekeskuksen kupeeseen. Vaasan kaupunki on hankkinut kaksitoista biokaasulla kulkevaa linja-autoa paikallisliikenteeseen, jotka käyttävät Stormossenin biokaasua. Linja-autot otettiin käyttöön alkuvuodesta 2017 ja ne tankataan öisin hidastankkausasemalla. Jalostuslaitos valmistui toukokuussa 2017. Toinen tankkausasema avataan vuoden 2020 aikana. Biokaasua tuotettiin 2 716 000 m³, josta 52 % käytettiin liikennekaasun tuotantoon, 25 % sähkön tuotantoon, 7 % prosessilämmön tuotantoon ja 16 % soihdutettiin. Linja-autot käyttivät 274 634 kg liikennekaasua ja julkisella tankkausasemalla tankattiin 212 000 kg, keskimäärin 696 tankkausta kuukaudessa. Tankkausten lukumäärä kasvoi 57 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi jälleenmyyntiin toimitettiin 44 745 kg liikennekaasua.

Mädätysjäämä laitokselta sekoitetaan risuhakkeeseen ja jälkikompostoidaan maanparannuskompostiksi. Evira on antanut laitokselle laitoshyväksynnän ja hyväksynyt lannoitevalmisteiden valmistuksen vuonna 2008. Biokaasulaitos ja kompostimullan valmistus saivat uuden hyväksynnän Ruokavirastolta huhutikuussa 2020. Uusi hyväksyntä korvaa vuoden 2008 hyväksynnän. Kompostimullan valmistuksessa maanparannuskompostiin sekoitetaan turvetta, hiekkaa ja kalkkia. Vuonna 2018 myytiin yhteensä noin 8 523 tonnia kompostimultaa nurmikoille ja puutarhaan.

Loppuvuodesta 2014 sisään tuleva vesi lämmitetään kaukolämmöllä. Lämmityksen ansiosta jätevedenpuhdistamo pystyy talvisin puhdistamaan enemmän jätevettä. Prosessivedenpuhdistamo toimi vuonna 2017 hyvin tasaisen kuormituksen ja ylijäämälietteen poiston tehostamisen ansiosta.

Biokaasulaitoksessa vastaanotetut jätteet

Westenergy

Westenergy Oy Ab on kuuden Länsi-Suomen alueella toimivan kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama kiertotalousyritys, joka jalostaa kierrätykseen soveltumattoman osan sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi. Laitoksen tuottamalla energialla on paikallisesti suuri ympäristövaikutus vähentäen fossiilisten polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa. Laitoksen tuotanto kattaa noin 60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämmöstä. Tuottamalla maanrakennusmateriaalia ja kierrätysmetalleja sekä olemalla aktiivisesti mukana kehittämässä kiertotaloutta toiminta-alueellaan Westenergy on luomassa puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Lue lisää Westenergystä osoitteessa westenergy.fi. Westenergyn vuosikertomuksen löydät osoitteesta http://2020.westenergy.fi.

Stormossenin toimitukset Westenergylle

Kaatopaikat

Kaatopaikka otettiin käyttöön vuonna 2004. Sen pohjarakenne on tiivis ja suotovesi johdetaan puhdistettavaksi suotovedenpuhdistamoon. Aluevaraus on tehty 11 hehtaarille, josta kuusi hehtaaria on käytössä. Vuonna 2011 asennettiin kaasukaivot ja soihtu. Kaatopaikkaa käytetään lähinnä lievästi saastuneen maan loppusijoittamiseen. Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista, joka astui voimaan vuoden 2016 alussa, rajoittaa loppusijoitettavan jätteen määrää. Tammikuussa 2019 asennettiin neljä uutta näytteenottoputkea pohjavesien näytteenottoa varten.

Suotovedenpuhdistamossa käsitellään vanhan ja uuden kaatopaikan sekä pilaantuneen maan käsittelyalueen suotovedet. Suotovedenpuhdistamolle tuleva likainen jätevesi lämmitetään kaukolämmöllä, jonka avulla ammoniumtypenpoisto toimii hyvin ympärivuotisesti.