Policy

Policy för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö

Stormossen verkar för att kontinuerligt förbättra skötseln av kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöfrågor samt för att förhindra att ohälsa, olyckor och miljöskador uppkommer av verksamheten. För att uppfylla detta skall vi:

 • uppnå koldioxidneutralitet senast år 2030.
 • tillsammans med ägarkommunerna, myndigheterna och övriga samarbetspartners främja en cirkulär ekonomi. År 2030 skall vi återvinna minst 65 % av det kommunala avfallet som material.
 • i all verksamhet följa gällande hälso-, säkerhets- och miljölagstiftning samt myndigheternas föreskrifter.
 • utveckla servicen så att den tillfredsställer kundernas behov.
 • omhänderta avfallet på ett så miljöriktigt och ekonomiskt sätt som möjligt, omfattande hela förloppet från insamling och transport till behandling, genom återanvändning, återvinning, energiutvinning, destruktion samt deponering, på godkända anläggningar.
 • vidareförädla avfallet som behandlas i biogasanläggningen till slutprodukter av hög kvalitet för kommersiell återvinning.
 • minimera utsläpp till luft, vatten och jordmån från våra anläggningar.
 • tillämpa vår policy och beakta kvalitet, miljö- och arbetsmiljöaspekterna vid investeringar, upphandlingar och inköp.
 • upprätthålla en energieffektiv verksamhet och spara på råvaror.
 • kontinuerligt bedriva utvecklingsarbete och ständigt förbättra ledningssystemet för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö.
 • upprätthålla en hög kunskapsnivå och dela med oss av vår kunskap och informera om våra tjänster.
 • regelbundet redovisa resultaten av vår verksamhet i en offentlig rapport.

Våra anställda skall, baserat på arbetsgivaransvar och på eget personligt ansvar, ha en säker, innovativ och hälsosam arbetsmiljö.