Bokslutet i sammandrag

Resultaträkning (1000 €)20202019
Omsättning14 60414 372
Övriga rörelseintäkter641187
Material och tjänster-7 603-7 004
Personalkostnader-2 512-2 348
Avskrivningar och värdeminskningar-1 340-1 159
Övriga rörelsekostnader-2 791-2 704
Rörelseresultat1 0001 346
Finansiella intäkter och kostnader-57-76
Resultat efter finansiella poster9421 270
Bokslutsdispositioner-2355
Inkomstskatt-172-265
Periodens resultat5351 009
Finansiering och ekonomisk ställning20202019
Balansomslutning, 1 000 €17 41218 451
Eget kapital, 1 000 €5 1935 402
Främmande kapital, 1 000 €7 0889 088
Soliditet, %42,9 %40,6 %
Relativ skuldsättningsgrad, %64 %73 %
Investeringar (netto), 1 000 €1 049668
Rörelseverksamhetens kassaflöde, 1 000 €2 3292 138
Quick ratio1,11,3
Avkastning på eget kapital, %10,3 %15,7 %
Avkastning på investerat kapital, %7,0 %9,0 %

Ladda ner hela bokslutet här.